رویه های بازگشت کالا

رویه های بازگشت کالا:

قوانین مرجوعی کالا:

در این نوشته منظور از فروشنده عوامل و مسئولین وبسایت تی ۲۴ و منظور از مشتری کسی است که محصولی را از طریق این وبسایت خریداری نماید.

  1. فروشنده موظف است در صورتی که تاریخ انقضای محصول دریافت شده توسط مشتری، کمتر از ربع زمان مصرف باشد، محصول را مرجوع کند و تمام مبلغ پرداختی مشتری را به وی بازگرداند.
  2. فروشنده موظف است در صورتی که محصول ارسالی همان چیزی نباشد که در سفارش مشتری ثبت شده است، محصول را مرجوع کند و تمام مبلغ پرداختی مشتری را به وی بازگرداند.
  3. فروشنده موظف است در صورتی که محصول رسیده شده به مشتری هنگام ارسال خراب شده باشد، محصول را مرجوع نماید و تمام مبلغ پرداختی مشتری را به وی بازگرداند.

 

[/av_textblock]